Прекин на работен однос

420
  • Во која форма се изрекува отказот од страна на работодавачот?

Отказот на договорот за вработување задолжително се  изрекува во писмена форма. Усниот отказ нема никакво  дејство, и потребно е работникот да продолжи да доаѓа  редовно на работа, и покрај ваквиот изречен отказ, бидејќи во  спротивно, ќе биде отпуштен поради неоправдано отсуство во  три последователни дена.