Организација на Обединети Нации

1 Универзална декларација  за човековите права.pdf
2 Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права на човекот и граѓанинот.pdf
3 Факултативен протокол кон Меѓународниот пакт за граѓански и политички права.pdf
 4 Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права.pdf
 5 Општ коментар бр. 14 – Право на највисок достапен стандард на здравје на Меѓународната повелба за економски, социјални и културни права.pdf
 6 Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените – CEDAW.pdf
 7 Генерална препорака 24 на CEDAW.pdf
 8 Конвенција за елиминирање на сите форми на расна дискриминација.pdf
 9 Конвенција против мачење и други свирепи, нехумани или понижувачки казни или постапки.pdf
 10 Конвенција за правата на детето.pdf
 11 Меѓународна конвенција за заштита на правата на сите работници – мигранти и членовите на нивните семејства.pdf
 12 Конвенција за правата на лицата со попреченост.pdf
 13 Минимум стандардни правила за постапување со затвореници.pdf
 14  Принципи на ОН за заштита на сите лица од било каков протвор или затвор.pdf
15 Принципи на ОН за заштита на лица со ментално заболување и подобрување на ЗЗ на овие лица.pdf