Други здруженија кои работат на правно зајакнување

Организација и адреса Име и презиме на лицето за контакт и функција
Реактор – Истражување во акција

Ул. Ф. Рузвелт 46/8

Скопје

www.reactor.org.mk/Default.aspx?lang=mk

Васка Лешоска – Истражувачка vaska@reactor.com.mk
Здружение на Роми правници

www.rla.org.mk

Срџан Амет – Претседател srkiamet@gmail.com
ЛИЛ – Здружение на просветни работници за заштита на правата на жените и децата

Никола Островски бр. 2

Скопје

www.lil.org.mk

Сарита Јашарова – Претседателка

Sarita Jasarova jasarova@yahoo.com 

Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците „Достоинствен Работник“
Ул. Трајко Сандански 3Прилеп
Гоце Блажески – Правник blazeskigoce@yahoo.com