Социјална парична помош

336
  • Дали парите добиени како хонорар од сезонска работа, паричните и стокови добивки од игри на среќа треба да се пријават во Центарот за социјална заштита и зошто?

На лицето, кое остварило право на социјална парична помош, му престанува правото на социјална парична помош ако се утврди дека дало нецелосни или невистинити податоци за семејната и материјалната состојба, како и за состојбата со имотот и имотните права, или ако не извести за настаната промена во материјалната, семејната и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството. Во таков случај, во решението за престанок на правото се определува дека правото не може да се оствари во наредните 12 месеци.

  • Како треба да се извести Центарот за социјална заштита за промената на семејната,материјалната состојба и состојбата со имотот и имотните права, настаната по добивка на одреден хонорар или награда?

За промената на семејната и материјалната состојба и состојбата со имотот и имотните права, Центарот за социјална заштита се известува ПИСМЕНО.