Туѓа нега

716
  • Што е Доставница?

Доставницата е многу важен документ кога се доставува одредена одлука, решение и слично. Од големо значење е да побарате од доставувачот, во делот „Датум на приемот и потпис на примателот“, да биде запишан точниот датум кога навистина сте го примиле документот. Ова е важно бидејќи од наредниот ден почнува да тече рокот за жалба. Доколку лицето не прочита дека листот што го потпишува во моментот на прием на Решение е доставница, а притоа не го запише и датумот на приемот на решението, нема да знае од кога започнува да тече рокот за жалба. Од друга страна, пак, во доставницата често се запишува датумот кога решението пристигнало во „Социјалното“, а не датумот кога тоа му било доставено на лицето.

  • Дали лицето има можност повторно да аплицира за помош и нега од друго лице откако истекол рокот за жалба?

Лицето има можност повторно да поднесе барање за туѓа нега бидејќи не е предвиден рок по колку време откако бил одбиен може повторно да аплицира. Ова не е случај со социјалната парична помош каде што е строго определено дека доколку лицето е одбиено или на некој начин го изгубило правото на социјална парична помош,  може повторно да поднесе барање по истекот на 12 месеци.