Социјална заштита

  • СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ е надомест за невработено лице, кое активно бара работа согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, материјално необезбедено и кое според други прописи не може да обезбеди средства за егзистенција
  • ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ е надомест за лице неспособно за работа и материјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата егзистенција врз основа на други прописи.
  • ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА е надомест за лице со ваков статус кое нема приходи и имот од кој може да се издржува, до наполнување на 26 години возраст.
  • ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СТУДИРАЊЕ остваруваат лица кои до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска грижа, под услов да се запишани како редовни или вонредни студенти на јавните високообразовни установи (прв и втор степен на студии и докторски студии).
  • ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЗГРИЖУВАЧ е надомест за згрижувач кој згрижувал лице во своето семејство најмалку 5 година, по наполнување на 62 годишна старост, кој е невработен и некористи право на пензија по која и да било основа.
  • ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ е надомест за лице над 26-годишна возраст, со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој,  лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго лице заради тоа што не може само да ги задоволува основните животни потреби, доколку ова право не може да го оствари врз основа на други прописи.
  • ДОДАТОК ЗА МОБИЛНОСТ се обезбедува за лице со 100% телесен инвалидитет кое самостојно користи инвалидска количка со навршени 26 години и лице со квадриплегија или со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој кое користи инвалидска количка со придружник, поради создавање на услови за изедначување на нивните можности за вклучување во секојдневниот живот во заедницата на овие лица.
  • ДОДАТОК ЗА СЛЕПИЛО се обезбедува за потполно слепо лице односно лице кај кое што постои оштетување на видот од 98% до 100%, со навршени 26 години.
  • ДОДАТОК ЗА ГЛУВОСТ се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик
  • ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО ДОМУВАЊЕ се обезбедува на социјално загрозени  лица – станбено необезбедени.

Повеќе информации за постапката за остварување на правата од социјална заштита ТУКА