Здруженија кои обезбедуваат стратешко застапување

Организација и адреса Име и презиме на лицето за контакт и функција
ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените

Максим Горки бр. 20/1-4

Скопје

www.esem.org.mk

Марија Гелевска – Правничка marijagelevska@esem.org.mk
Ромска организација за мултикултурна афирмација РОМА СОС

Ул. Дабничка, бр. 31

Прилеп

www.romasosprilep.org

Марина Јовановска – Правничка pravnik@romasosprilep.org
ХОПС – Опции за здрав живот

Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6

Скопје

www.hops.org.mk

Маргарита Глигуроска – Правничка mgligoroska@yahoo.com

 

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Ул. Наум Наумовски Борче, бр.83

Скопје

www.mhc.org.mk

 

Игор Јадроски –  Координатор igor.jadrovski@mhc.org.mk

Македонско здружение на млади правници

Ул. Донбас бр.14 1-6

Скопје

www.myla.org.mk/mk

Елена Георгиевска – Правничка egeorgievska@myla.org.mk
Коалиција Маргини

Бул. Климент Охридски 66 1/3

Скопје

www.coalition.org.mk

Наташа Бошкова – Адвокатка natasa.boskova@gmail.com