Здруженија кои обезбедуваат стратешко застапување

Организација и адреса Име и презиме на лицето за контакт и функција
ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените

Максим Горки бр. 20/1-4

Скопје

www.esem.org.mk

Стојан Мишев – Правник

stojanmisev@esem.org.mk

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп

ул. Прилепски бранители бр.24/1 –мезанин

 https://www.facebook.com/stanicapet/

Весна Шапкоски- Извршна директорка

stanicapet@gmail.com

ХОПС – Опции за здрав живот

Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6

Скопје

www.hops.org.mk

Маргарита Глигуроска – Правничка mgligoroska@yahoo.com
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Ул. Наум Наумовски Борче, бр.83

Скопје

www.mhc.org.mk

Зоран Василевски –  Правник

zoran.vasileski@mhc.org.mk

Македонско здружение на млади правници

Ул. Донбас бр.14 1-6

Скопје

www.myla.org.mk/mk

Елена Георгиевска – Правничка egeorgievska@myla.org.mk
Коалиција Маргини

Бул. Климент Охридски 66 1/3

Скопје

www.coalition.org.mk

Наташа Бошкова – Адвокатка natasa.boskova@gmail.com