Совет на Европа

1 Конвенција за заштита на човековите права и достоинство на човекот која се однесува на применета биологија и медицина.doc
2 Дополнителен протокол на Конвенцијата за човекови права и биомедицина во однос на генетското тестирање за здравствени цели.pdf
3 Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.doc  
4 Европска конвенција за спречување тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување.doc
5 Европска социјална повелба.pdf
6 Правото на здравје и Европската социјална повелба.pdf
7 Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства.doc
8 Препорака бр. R (2000) 5 за развој на структура за учество на граѓаните и пациентите во процесот на носење одлуки кои влијаат на здравствената заштита.pdf
9 Препорака 1418 (1999) – Заштита на човековите права и достоинството на луѓето со терминални болести и кои се на умирање.pdf