Кратки видеа за неформалните резултати од мапирањето за опфатот со вакцинација помеѓу луѓето кои употребуваат дроги, сексуалните работници, Ромите и лицата од рурални средини

221