Обука за унапредување на капацитетите на вработените во Подрачните одделенија на Министерството за правда

206

Согласно новиот Закон за бесплатна правна помош, Подрачните одделенија се овластени за одлучување во постапка по барање за секундарна помош и за обезбедување примарна правна помош која ја обезбедуваат за сите граѓани.

Со цел вработените во Подрачните одделенија на Министерството за правда да се здобијат со знаења и вештини за унапредување на нивните услуги и да обезбедат поголема достапност за лицата кои употребуваат дроги и сексуалните работници, на 10, 11 и 14 јуни 2021 година се одржа обука за унапредување на вештините за работа со маргинализирани групи.

Обуката на која учествуваа вкупно 16 вработени од Подрачните одделенија на Министерството за правда, е дел од проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“, а се реализираше во соработка со Советот на Европа и Македонското здружение на млади правници.

Проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“, го спроведуваат Фондација Отворено општество – Македонија, ХОПС-Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна едукација и транспарентност –Станица ПЕТ, финансиран од Европската Унија.