Механизми за заштита на човековите права во здравствената заштита во РМ

УПРАВНА ПОСТАПКА

Управна постапка според Закон за заштита на права на пациенти

1 Закон за заштита на права на пациенти, Службен весник бр. 82/2008.pdf
2 Закон за изменување на Законот за заштита на права на пациенти, Службен весник бр. 12/2009.pdf
3 Закон за изменување  на Законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник  бр. 53/2011.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Општа управна постапка

1 Закон за општа управна постапка, Службен весник бр. 124/2015.pdf
2 Закон за општа управна постапка, Одлука на Уставен суд, У.бр. 94/2017, Службен весник бр. 65/2018.pdf

 

1 Закон за општа управна постапка, Службен весник бр. 38/2005.pdf (вон сила)
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за општа управна постапка, Службен весник бр. 110/2005.pdf (вон сила)
3 Одлука на Уставен суд, У. бр. 102-2008.doc (вон сила)
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за општа управна постапка, Службен весник бр. 51/2011.pdf вон сила)

 

Санитарна и здравствена инспекција

1 Закон за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 71/2006.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 139/2008.pdf     
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр.88-2010.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 18-2011.pdf
5 Закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 53-2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен Весник бр.164-2013.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 43-2014.pdf
8 Закон за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 144/2014.pdf
9 Закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 51-2015.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 150/2015.pdf
11 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 37/2016.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 83/2018.pdf

 

Управна инспекција

1 Закон за управната инспекција, Службен весник бр. 69/2004.pdf
2 Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 22/2007.pdf
3 Закон за дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 115/2007.pdf
4 Правилник за начинот за вршење инспекциски надзор на управната инспекција, Службен весник бр. 114/2008.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 51/2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр.164-2013.pdf
 7 Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 41-2014.pdf
8 Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 33-2015.pdf
9 Закон за изменување на законот за управната инспекција, Службен весник бр. 33/2015.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Службен весник бр. 156/2015.pdf
11
12
13
14

 

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен

1 Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 51/2011.pdf
2 Одлука за именување на претседател и членови на државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 156/2011.pdf
 3 Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 148/2013.pdf
4 Закон  за  изменување и  дополнување  на  Законот  за  основање  на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 41/2014.pdf
5 Закон за изменување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 130/2014.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 53/2016.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 11/2018.pdf

 

Претставка или предлог до МЗ

1 Закон за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 82/2008.pdf
2 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 169-2008.doc
3 Закон за изменување на Законот за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 13-2013.pdf
4 Закон за дополнување на законот за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 156/2015.pdf
5

 

СУДСКА ЗАШТИТА

Управни спорови

1 Закон за управни спорови, Службен весник бр. 62/2006.pdf
2 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 75-2007.doc
3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 231-2008.doc
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за управни спорови, Службен весник бр. 150/2010.pdf
5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 51-2010.doc

 

Граѓанско правна заштита

Закон за облигациони односи

1 Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 18/2001.pdf
2 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 121-2001.docx
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 4/2002.pdf
4 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 67-2002.docx
5 Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 5/2003.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 84/2008.pdf
7 Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 81/2009.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 161/2009.pdf
9 Измена на законот за облигационите односи, Службен весник бр. 123/2013.pdf

 

Парнична постапка

1 Закон за парничната постапка, Службен весник бр. 79/05.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 110/08.pdf
3 Закон за дополнување Закон за парничната постапка, Службен весникбр.  83/09.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 116/2010.pdf
5 Закон за парничната постапка (пречистен текст), Службен весник бр. 7/2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на законот за парничната постапка, Службен весник бр. 124/2015.pdf

 

Закон за судови

1 Закон за судовите, Службен весник бр, 58/06.pdf
1.1 Исправка на Законот за судовите, Службен весник бр.62-2006.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 35/08.pdf
3 Одлука на Уставен суд, У. бр. 256-2007.doc
4 Одлука на Уставен суд, У. бр. 74-2008.doc
5 Одлука на Уставен суд, У. бр. 124-2008.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 150/2010.pdf
7 Одлука на Уставен суд, У. бр. 12/2011.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 83/2018.pdf

 

Кривично правна заштита

Кривичен законик

1 Кривичен законик, Службен весник бр. 37/96.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 80/99.pdf
3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 220-2000.doc
4 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 4/02.pdf
5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 210-2001.doc
6 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 43/03.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 19/04.pdf
8 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 206-2003.doc
9 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 81/05.pdf
10 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 228-2005.doc
11 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 60/06.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 73/06.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 7-2008.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 139/08.pdf
15 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 114/09.pdf
16 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf
17 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf
18 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 135/2011.pdf
19 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 185-2011.pdf
20 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 142-2012.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Служен весник бр. 166-2012.pdf
22 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 55-2013.pdf
23 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 82/2013.pdf
 24 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 14/2014.pdf
 25 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 27/2014.pdf
26 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 28/2014.pdf
 27 Исправка на Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 41/2014.pdf
28 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 115/2014.pdf
29 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 132/2014.pdf
30 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 160/2014.pdf
31 Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик, Службен весник бр. 199/2014.pdf
32 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 196/2015.pdf
33 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 226/2015.pdf
34 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 97/2017.pdf
35 Кривичен законик,  Одлука на Уставен суд У бр. 169-2016, Службен весник бр. 170/2017.pdf

 

Кривична постапка

1 Закон за кривичната постапка, Службен весник бр. 150/2010.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Службен весник бр.100-2012.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка, Службен весник бр. 142/2016.pdf
4 Кривична постапка, Одлука на Уставен Суд, У. бр. 2-2006, Службен весник бр. 193/2016.pdf

 

Прекршоци, прекршочна одговорност и прекршочна постапка

 1 Закон за прекршоците, Службен весник бр. 124/2015.pdf
2 Закон за прекршоците Одлука на Уставен суд У бр. 87-2015.pdf

 

Алтернативни механизми за заштита

Устав на РМ

 1 Устав на РМ, Службен весник бр. 52/1991.pdf
 2 Одлука за прогласување на амандмани I и II, Службен весник бр. 1/1992.pdf
 3 Одлука за прогласување на амандманот III Службен весник бр. 31/1998.pdf
 4 Одлука за прогласување на амандманите IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII и XVIII, Службен весник бр. 91/2001.pdf
 5 Одлука за прогласување на амнадманот XIX, Службен весник бр. 84/2003.pdf
 6 Одлука за прогласување на амандманите XX,XXI,XII,XIII,XIV,XXV,XXVI,XVII,XVIII,XIX и XXX, Службен весник бр. 107/2005.pdf
 7 Одлука за прогласување на амандманот XXXI, Службен весник бр. 03/2009.pdf
8 Одлука за прогласување на Амандманот XXXII, Службен весник на РМ бр.49-2011.pdf

 

Народен правобранител на РМ

1 Закон за Народниот правобранител,  Службен весник бр. 60/2003.pdf
2 Одлука на Уставен суд, У. бр. 111-2007.doc
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 114/2009.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 181/2016.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 189/2016.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 35/2018.pdf

 

Комисија за заштита од дискриминација

1 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 50/2010.pdf
2 Одлука на Уставен суд, У. бр. 82-2010.doc
3 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр.  44-2014.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 150/2015.pdf
5 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 31/2016.pdf
6 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 21/2018.pdf